Informace

Nejoblíbenější odměny

DAROVACÍ PODMÍNKY

 A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Benefiční portál ochranářské skupiny JARO provozuje ČSOP Hradec Králové, Průmyslová 727/12, 500 02 Hradec Králové, IČO 07835256, transparentní účet 2601684507/2010 (dále jen „obdarovaný“).
 2. Tento benefiční portál slouží ke sběru prostředků na aktivní ochranu české i tropické přírody. Veškerý výtěžek této sbírky je použit na ochranu a péči o přírody v souladu s účelem vymezeným v rámci veřejné sbírky osvědčené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 30. 10. 2019, č. j. KUKHK-31067/SKZ/2019-9.
 3. Tyto darovací podmínky upravují v souladu s ustanovením zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě darovací smlouvy uzavírané mezi obdarovaným a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „dárce“).
 4. Ustanovení darovacích podmínek jsou nedílnou součástí darovací smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Darovací smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění darovacích podmínek může obdarovaný měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění darovacích podmínek.

 

 B. DÁRCOVSKÝ ÚČET

 

 1. Na základě registrace dárce provedené na benefičním portálu může dárce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může dárce uzavírat darovací smlouvy (dále jen „dárcovský účet“). Dárce má možnost uzavřít darovací smlouvu i bez registrace.
 2. Při registraci na webové stránce a při uzavírání darovací smlouvy je dárce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v dárcovském účtu je dárce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené dárcem v dárcovském účtu a při uzavírání dárcovské smlouvy jsou obdarovaným považovány za správné.
 3. Přístup k dárcovskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Dárce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého dárcovského účtu.
 4. Dárce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Obdarovaný může zrušit dárcovský účet, a to zejména v případě, kdy dárce svůj dárcovský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy dárce poruší své povinnosti z darovací smlouvy a darovacích podmínek.
 6. Dárce bere na vědomí, že dárcovský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení obdarovaného, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 C. UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY

 

 1. K uzavření darovací smlouvy (ke nahlédnutí zde | ke stažení zde ) dochází na základě objednávky, kterou dárce vytvoří přes objednávkový formulář prostřednictvím webového rozhraní benefičního portálu na www.pomahamprirode.cz, kde si dárce vybere výši daru, případně má i možnost vybrat si za svůj dar odměnu (dále jen „objednávka“).
 2. Objednávka obsahuje zejména informace o darované částce, vybrané odměně, způsobu poskytnutí daru, údaje o požadovaném způsobu doručení vybrané odměny a informace o nákladech spojených s dodáním odměny.
 3. Uzavřením darovací smlouvy se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar ve zvolené výši dle podmínek uvedených v příloze darovací smlouvy.
 4. Tímto ustanovením není omezena možnost obdarovaného uzavřít darovací smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 5. Údaje uvedené v objednávce jsou obdarovaným považovány za správné. Obdarovaný neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení dárci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dárce uvedenou v dárcovském účtu či v objednávce.
 6. Obdarovaný je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství odměn, výše darované částky, předpokládané náklady na dopravu) požádat dárce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi dárcem a obdarovaným vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je obdarovaným zasláno dárci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dárce.

 

 D.  PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DARU OBDAROVANÉMU

 

 1. Zvolenou částku (minimálně 100 Kč) a případné náklady spojené s dodáním odměny dle darovací smlouvy může dárce poskytnout obdarovanému v hotovosti v provozovně obdarovaného, v hotovosti na dobírku v místě určeném dárcem v objednávce, bezhotovostně převodem na účet obdarovaného nebo platební kartou prostřednictvím online platební brány Pays.cz.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je darovaná částka splatná při převzetí odměny. V případě bezhotovostní platby je darovaná částka splatná do 30 dnů od vystavení darovací smlouvy, které je uvedeno v příloze darovací smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je dárce povinen poskytovat darovanou částku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek dárce poskytnout darovanou částku splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet obdarovaného.
 4. Obdarovaný je na žádost dárce povinen vystavit Potvrzení o přijetí daru pro potřeby daňového odpočtu. Dárce si tuto volbu volí v objednávkovém formuláři.

 

 E. ODSTOUPENÍ OD DAROVACÍ SMLOUVY

 

 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o dar do veřejné sbírky, není přípustné odvolání již poskytnutého daru vyjma prokazatelně mylných plateb.

 

 F. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ODMĚNY

 

 1. Pro doručení odměny může dárce využít nabídku služeb dopravců (viz Dodací podmínky).
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku dárce, nese dárce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li obdarovaný podle darovací smlouvy povinen dodat odměnu na místo určené dárcem v objednávce, je dárce povinen převzít odměnu při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně dárce nutno odměnu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je dárce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním odměny, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí odměny od přepravce je dárce povinen zkontrolovat neporušenost obalů odměny a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí dárce zásilku od přepravce převzít.
 6. Reklamaci odměny lze uplatnit nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky.

 

 G. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů.
 2. Dárce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a dodací adresa, identifikační číslo, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Dárce souhlasí se zpracováním osobních údajů obdarovaným, a to pro účely realizace práv a povinností z darovací smlouvy a pro účely vedení dárcovského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření darovací smlouvy.
 4. Dárce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém dárcovském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní portálu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat obdarovaného o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů dárce může obdarovaný pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících odměny nebudou osobní údaje obdarovaným bez předchozího souhlasu dárce předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem pro potřeby účetnictví.
 7. V případě, že by se dárce domníval, že obdarovaný nebo jeho zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dárce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat obdarovaného nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby obdarovaný nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 8. Požádá-li dárce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu obdarovaný povinen tuto informaci předat. Obdarovaný má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 H. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pokud vztah založený darovací smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení darovacích podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.
 3. Darovací smlouva včetně darovacích podmínek je archivována obdarovaným v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 8. 2020.