Informace

PrestaShop

Nejoblíbenější odměny

DAROVACÍ PODMÍNKY

 A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Benefiční portál skupiny JARO provozuje ČSOP Hradec Králové, Průmyslová 727/12, 500 02 Hradec Králové, IČO 07835256, bankovní účet 2601684507/2010 (dále jen „obdarovaný“).
 2. Tento benefiční portál slouží ke sběru prostředků na aktivní ochranu české i tropické přírody. Veškerý výtěžek znovuinvestujeme do ochrany přírody.
 3. Tyto darovací podmínky (dále jen „darovací podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě darovací smlouvy (dále jen „darovací smlouva“) uzavírané mezi obdarovaným a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „dárce“) prostřednictvím internetového benefičního portálu obdarovaného. Benefiční portál je obdarovaným provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní portálu“).
 4. Ustanovení odchylná od darovacích podmínek je možné sjednat v individuální dárovací smlouvě. Odchylná ujednání v darovací smlouvě mají přednost před ustanoveními darovacích podmínek.
 5. Ustanovení darovacích podmínek jsou nedílnou součástí darovací smlouvy. Smlouva a podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Darovací smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Znění darovacích podmínek může obdarovaný měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění darovacích podmínek.

 

 B. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

 1. Na základě registrace dárce provedené na webové stránce může dárce přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může dárce uzavírat darovací smlouvy (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní portálu umožňuje, může dárce uzavírat darovací smlouvy též bez registrace přímo z webového rozhraní portálu.
 2. Při registraci na webové stránce a při uzavírání darovací smlouvy je dárce povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je dárce při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené dárcem v uživatelském účtu a při uzavírání kupní smlouvy jsou obdarovaným považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Dárce je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Dárce není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Obdarovaný může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy dárce svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy dárce poruší své povinnosti z darovací smlouvy (včetně darovacích podmínek).
 6. Dárce bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení obdarovaného, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 C. UZAVŘENÍ DAROVACÍ SMLOUVY

 

 1. Uzavřením darovací smlouvy se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému finanční dar o částce zvolené prostřednictvím benefičního portálu obdarovaného na www.pomahamprirode.cz, kde má dárce zároveň možnost vybrat si za svůj dar odměnu
 2. Tímto ustanovením není omezena možnost obdarovaného uzavřít darovací smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Webové rozhraní portálu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním odměn v rámci území České republiky.
 4. Pro uzavření darovací smlouvy a výběr odměny vyplní dárce objednávkový formulář ve webovém rozhraní portálu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o darované částce, vybrané odměně (vybranou odměnu „vloží“ dárce do elektronického nákupního košíku webového rozhraní portálu), způsobu poskytnutí daru, údaje o požadovaném způsobu doručení vybrané odměny a informace o nákladech spojených s dodáním odměny (dále společně jen jako „objednávka“).
 1. Před zasláním objednávky obdarovanému je dárci umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky dárce vložil, a to i s ohledem na možnost dárce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle dárce obdarovanému kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou obdarovaným považovány za správné. Obdarovaný neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení dárci potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dárce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa dárce“).
 2. Obdarovaný je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství odměn, výše darované částky, předpokládané náklady na dopravu) požádat dárce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Smluvní vztah mezi dárcem a obdarovaným vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je obdarovaným zasláno dárci elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty dárce.
 4. Dárce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání darovací smlouvy. Náklady vzniklé dárci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí dárce sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 D.  PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DARU OBDAROVANÉMU

 

 1. Zvolenou částku a případné náklady spojené s dodáním odměny dle darovací smlouvy může dárce poskytnout obdarovanému v hotovosti v provozovně obdarovaného, v hotovosti na dobírku v místě určeném dárcem v objednávce, bezhotovostně převodem na účet obdarovaného.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je darovaná částka splatná při převzetí odměny. V případě bezhotovostní platby je darovaná částka splatná do 30 dnů od vystavení darovací smlouvy, které je uvedeno v příloze darovací smlouvy.
 3. V případě bezhotovostní platby je dárce povinen poskytovat darovanou částku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek dárce poskytnout darovanou částku splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet obdarovaného.
 4. Na žádost vystaví obdarovaný ohledně plateb prováděných na základě darovací smlouvy dárci daňový doklad – fakturu. Obdarovaný není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví obdarovaný dárci po poskytnutí darované částky a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu dárce. Obdarovaný je dále na žádost dárce povinen vystavit Potvrzení o přijetí daru pro potřeby daňového odpočtu. Hodnota daru musí být v minimální hodnotě 1 000 Kč.

 

 E. ODSTOUPENÍ OD DAROVACÍ SMLOUVY

 

 1. Důvodem odstoupení od smlouvy je porušení vymezeného účelu využití daru obdarovaným.
 2. Dárce bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od darovací smlouvy o dodávce odměny, která byla vyhotovena nebo upravena podle přání dárce nebo pro jeho osobu.
 3. Další možnosti odvolání daru stanovuje občanský zákoník. Vznikne-li dárci právo odvolat dar, budou strany postupovat dle ustanovení § 2068 a násl. občanského zákoníku.
 4. V případě odstoupení od darovací smlouvy tato od počátku ruší. Odměna musí být obdarovanému vrácena do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li dárce od darovací smlouvy, nese dárce náklady spojené s navrácením odměny obdarovanému, a to i v tom případě, kdy odměna nemůže být vrácena pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí obdarovaný peněžní prostředky přijaté od dárce do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od darovací smlouvy dárcem, a to stejným způsobem, jakým je obdarovaný od dárce přijal, event. přímo při vrácení.

 

 F. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ODMĚNY

 

 1. Pro doručení odměny můžete využít nabídku služeb dopravců.
 2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku dárce, nese dárce riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 3. Je-li obdarovaný podle darovací smlouvy povinen dodat odměnu na místo určené dárcem v objednávce, je dárce povinen převzít odměnu při dodání.
 4. V případě, že je z důvodů na straně dárce nutno odměnu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je dárce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním odměny, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí odměny od přepravce je dárce povinen zkontrolovat neporušenost obalů odměny a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí dárce zásilku od přepravce převzít.

 

 G. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Obdarovaný odpovídá dárci, že odměna při převzetí nemá vady. Zejména obdarovaný odpovídá dárci, že v době, kdy dárce odměnu převzal:

_má odměna vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které obdarovaný popsal nebo které dárce očekával s ohledem na povahu odměny a na základě reklamy jimi prováděné,

_se odměna hodí k účelu, který pro jeho použití obdarovaný uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

_odměna odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

_je odměna v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

 1. Práva z vadného plnění uplatňuje dárce u obdarovaného na adrese jeho provozovny..
 2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností obdarovaného za vady může upravit dodatek smlouvy.

 

 H. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Ochrana osobních údajů dárce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dárce souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Dárce souhlasí se zpracováním osobních údajů obdarovaným, a to pro účely realizace práv a povinností z darovací smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li dárce jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů obdarovaným také pro účely zasílání informací a dalších sdělení dárci. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření darovací smlouvy.
 4. Dárce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní portál) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat obdarovaného o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů dárce může obdarovaný pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje obdarovaným bez předchozího souhlasu dárce předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Dárce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se dárce domníval, že obdarovaný nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života dárce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat obdarovaného nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby obdarovaný nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 9. Požádá-li dárce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu obdarovaný povinen tuto informaci předat. Obdarovaný má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 I. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Pokud vztah založený darovací smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení darovacích podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení.
 3. Darovací smlouva včetně darovacích podmínek je archivována obdarovaným v elektronické podobě a není přístupná.

 

 

V Hradci Králové dne 14. 5. 2019