Informace

Nejoblíbenější odměny

Darovací smlouva

uzavřená podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

1. Smluvní strany

Dárce1

a

ČSOP Hradec Králové
IČO 07835256
Průmyslová 727/12
500 02 Hradec Králové
(dále také jen "obdarovaný")

uzavírají tuto darovací smlouvu2|

2. Předmět smlouvy

2.1 Dárce tímto poskytuje obdarovanému finanční dar v rámci veřejné sbírky osvědčené Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 30. 10. 2019, č. j. KUKHK-31067/SKZ/2019-9.

2.2 Obdarovaný tento finanční dar přijímá a zavazuje se jej využít pouze v souladu s účelem vymezeným v rámci veřejné sbírky.

2.3 Dárce finanční dar poskytne dle podmínek uvedených v příloze této smlouvy.3


3. Závěrečná ustanovení

3.1 Dárce není oprávněn od finančního daru odstoupit, nárokovat ho zpět po poukázání finančního obnosu na účet obdarovaného.

3.2 Obdarovaný je na žádost dárce povinen vystavit Potvrzení o přijetí daru pro potřeby daňového odpočtu.4

3.3 Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.

3.4 Dárce souhlasí s podmínkami této smlouvy potvrzením objednávky prostřednictvím benefičního portálu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Informace o dárci, výši daru, druhu odměny a datum uzavření této darovací smlouvy specifikuje příloha.

2 K uzavření této darovací smlouvy došlo na základě objednávky, kterou dárce vytvořil přes objednávkový formulář ve webovém rozhraní benefičního portálu www.pomahamprirode.cz, kde má dárce zároveň možnost vybrat si za svůj dar odměnu v souladu s Darovacími podmínkami (https://www.pomahamprirode.cz/content/3-darovaci-podminky). Smluvní vztah mezi dárcem a obdarovaným vznikl doručením přijetí objednávky obdarovaným na adresu elektronické pošty dárce.

3 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je darovaná částka splatná při převzetí odměny. V případě bezhotovostní platby je darovaná částka splatná do 30 dnů od vystavení darovací smlouvy, které je uvedeno v příloze darovací smlouvy.

4 Dárce si tuto volbu volí v objednávkovém formuláři.

PDF KE STAŽENÍ ZDE