Informace

Nejoblíbenější odměny

Chci podpořit sbírku a prohlédnout si odměny

Milí přátelé naší přírody,

rádi bychom Vám představili projekt Radiměřské motýlí království, který si jistě zaslouží Vaši pozornost a podporu.

Nyní bychom chtěli uskutečnit náš dlouholetý sen – pomocí pastvy ochránit kus naší krásné přírody i její obyvatele a tím zachránit jednoho z nejvzácnějších motýlů Evropy, modráska černoskvrnného na jedné z jeho posledních českých lokalit u obce Radiměř na Svitavsku.

Pro tohoto obra mezi modrásky a mnohé další jsme tady v posledních letech vytvořili naprosto unikátní neoficiální přírodní rezervaci. Ze spárů neproniknutelných křovin jsme díky osvíceným vlastníkům vysvobodili nemalou plochu starých pastvin a ovocných sadů. Vrátili jsme tím do těchto míst život a zachránili řadu vzácných a chráněných druhů před vyhynutím.

Motyli

Začali jsme tím, že jsme pilami a křovinořezy provedli doslova resuscitační zásah, díky kterému se příroda mohla znovu nadechnout a vzpamatovat se z dlouhého období, kdy se o místní pastviny a sady nikdo nestaral. Dále bude tento kousek unikátní přírody potřebovat už o něco jemnější péči. Ideálním způsobem údržby zdejších luk je pastva. Konkrétně málo intenzivní pastva koz a ovcí, které se na těchto plochách v minulosti potulovaly a okusovaly vše, co jim přišlo do cesty. Držely tak na uzdě křoviny, které by jinak všechno pohltily.

A my cítíme, že přišel čas se k tomuto způsobu hospodaření postupně vrátit. Lokalita je na to připravena a ovečkám se tu bude jistě líbit. Náklady na vybudování potřebného zázemí jdou ovšem do statisíců, což si malý spolek, jako ten náš, nemůže dovolit. Proto je naší jedinou možností nalezení Vás, štědrých dárců, kteří nám s naším ambiciózním plánem pomohou. Kromě dobrého pocitu, že jste přispěli k záchraně něčeho skutečně unikátního, nabízíme i hmatatelné dary, které Vás, věříme, skutečně potěší.

kozy a ovce

 

V případě, že Vás projekt zaujal, rádi zodpovíme všechny další dotazy, rádi se s Vámi sejdeme, a to třeba i přímo v krásné přírodě Radiměřského motýlího království, kde vždy každého s radostí přivítáme.

Předem z celého srdce děkujeme za jakékoli dary.

Za Český svaz ochránců přírody Arion

Roman Kalous
tel. 604 654 499
roman.kalous@csoparion.cz

 

Chci podpořit sbírku a prohlédnout si odměny

ČSOP Arion

Jsme nezisková organizace založená v roce 2015, která má za cíl chránit ty nejcennější a nejohroženější přírodní lokality Olomouckého a Pardubického kraje.

Naše organizace byla pojmenována podle modráska černoskvrnného (Phengaris arion), jednoho z nejvzácnějších klenotů naší přírody i celé Evropy. Jeho záchrana je jedním z našich hlavních cílů. ČSOP Arion spojuje odborníky, studenty vysokých škol, dobrovolníky i laické milovníky přírody. 

Jsme sesterskou organizací Českého svazu ochránců přírody JARO Jaroměř, který na poli aktivní ochrany přírody působí již déle než 30 let. Úzce spolupracujeme s dalšími „sestřičkami“ – ČSOP Morava, Pražská pastvina, ČSOP Ekologická servisní organizace, JARO Österreich a dalšími, se kterými společně tvoříme velkou ochranářskou Skupinu JARO.

Naším společným posláním se stala ochrana a obnova přírodního i kulturního dědictví a environmentální výchova a osvěta veřejnosti.

ČSOP Arion založil v roce 2017 stejnojmenný pozemkový spolek, ve kterém sdružuje všechny lokality, které dlouhodobě obhospodařuje. Na údržbě dalších, zákonem chráněných lokalit spolupracujeme se Státní ochranou přírody, a to jak českou, tak slovenskou a rakouskou.

Údržba lokalit, jakožto činnost už z principu nevýdělečná, je zajišťována s pomocí k tomu určených dotačních programů MŽP ČR a ČSOP a dále s obrovskou pomocí dobrovolníků, materiálních i finančních podporovatelů i samotných vlastníků. 

Naše hlavní lokality

RADIMĚŘSKÉ MOTÝLÍ KRÁLOVSTVÍ

Lokalitu najdeme u obce Radiměř, nedaleko východočeských Svitav. Jedná se o teplomilné stráně, meze a sady roztroušené v krajině. Místy můžeme najít i přirozeně bezlesé tzv. bílé stráně, nebo naopak malé mokřady. Péči o toho území jsme zahájili v roce 2015 a od té doby jsme obnovili téměř 10 hektarů zanedbaných ploch a zdaleka nekončíme. 

Krajina se vyznačuje velkými rozdíly v nadmořské výšce, tvoří tak ostře zaříznutá údolí s řadou příkrých strání. Vrcholy nejvyšších kopců dosahují bezmála sedmi set metrů, čímž plynule navazují na několik kilometrů vzdálené Žďárské vrchy. Celkově zdejší krajinný ráz připomíná svou členitostí a tvářností bělokarpatskou krajinu.

I velké množství teplomilných druhů hmyzu a rostlin, které se tady setkávají s druhy chladnějších oblastí, vytvářejí velmi vysokou druhovou pestrost, podobně jako v Bílých karpatech. Příkladem je hned několik druhů orchidejí nebo několik desítek druhů denních motýlů, přičemž jenom modrásků tady bylo zjištěno úžasných 11 druhů. Největší senzací této oblasti je náš největší modrásek, kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný. Tento druh se ve zdejší krajině dosud zřídka vyskytuje, ačkoliv na většině území České republiky již vyhynul, popřípadě mu k vyhynutí mnoho nezbývá. V evropském měřítku tento tmavomodrý krasavec patří dokonce mezi patnáct nejohroženějších motýlů!

Dále tu žijí třeba modrásek kozincový, modrásek podobný, hnědásek jitrocelový, perleťovec dvanáctitečný, z obratlovců namátkou kriticky ohrožená zmije obecná. Mezi zdejší zajímavé rostliny patří pětiprstka žežulník, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, ostřice ptačí nožka, hořec křížatý, jalovec obecný, hrušeň polnička nebo tis červený.

Zdejší obec je výjimečná přinejmenším ještě jednou skutečností. Již v počátečních jednáních se zastupiteli obce a místními vlastníky jsme se setkali s neuvěřitelnou ochotou, nadšením a dokonce i nabídkami pomoci. Tento povětšinou vřelý přístup nás velmi překvapil a podařilo se nám díky němu bez větších problémů získat potřebné souhlasy vlastníků k provádění zásahů na pozemcích. 

 

 

MORAVSKOTŘEBOVSKO - VÝCHODOČESKÉ VALAŠSKO

Lokality jsou rozptýleny v okolí Pěčíkova, Plechtince, Hraniček, Petrůvky a Vranové Lhoty na úplném východním okraji Pardubického kraje. Působíme zde nejdéle – od roku 2013.

Můžeme tu nalézt velmi zajímavé nízkostébelné suché trávníky, někdy na kyselých a někdy na mírně kyselých půdách. Rychlost, s jakou se zdejší vegetace mění v závislosti na pestrém podloží, je neuvěřitelná a vznikají naprosto nepochopitelné kombinace druhů. Ve strmých jižních svazích se nachází velké množství lokalit se zachovalými xerotermními lučními biotopy, zejména starými pastvinami, které jsou typické bohatou suchomilnou až stepní flórou a faunou. Ta sem proniká z oblasti Hornomoravského úvalu a jedná se o jednu z možných migračních cest teplomilných organismů z Moravy do Čech. Příkladem aktuálního šíření teplomilných druhů na sever je dříve vzácná kudlanka nábožná, která těmito cestami překonala česko-moravské pomezí a šíří se do Čech. Další vzácné druhy tady ale žijí už dlouhou dobu - třeba kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný, který tady úplnou náhodou a téměř bez pozornosti přežil až do dneška. Dalšími místními unikáty jsou hnědásek květelový nebo saranče vrzavá, kteří jsou druhy ohrožené vyhynutím nejen u nás, ale rychle mizí v celé Evropě. Z obratlovců se tady můžeme setkat třeba se vzácnou užovkou hladkou. 

 

ŠTĚDRÁKOVA LHOTA

Tuto lokalitu nalezneme na Šumpersku, v Olomouckém kraji. Zdejší prudké i mírnější jižní stráně, rozptýlené v hornaté krajině, jsou zajímavé výskytem xerotermní vegetace v poměrně vysoké nadmořské výšce. O lokalitu se staráme od roku 2016.

O lokalitu se staráme především kvůli výskytu kriticky ohroženého modráska černoskvrnného. Štědrákova Lhota je zřejmě posledním místem jeho výskytu v podhůří Jeseníků. 

Po návštěvě Štědrákovy Lhoty je těžké vyhnout se použití superlativů ve spojitosti se zdejší krajinou. Jedná se o nádherné místo, které hladí po duši. Jelikož se zde nachází lyžařský areál i letní rekreační střediska, vybudovali jsme tu i naučnou stezku, která návštěvníkům přibližuje život ve zdejší krajině a zejména v lese. Tato stezka vznikla za významné pomoci obce Ruda nad Moravou. 

 

MOKŘADY PROSEČSKA A POLIČSKA

V malebné krajině mezi Prosečí a Poličkou na Chrudimsku můžeme dodnes nalézt cenné fragmenty kdysi rozsáhlých mokřadních luk, které byly kdysi prakticky všude. Dokonce si zachovaly mnohé ze své biologické pestrosti. 

Zdejší mohutné kopce oblečené v kabát hlubokých lesů zalévají okolní krajinu stružkami vzácné vody, tekoucí po dlouhých stráních. Na četných mokřadech se můžeme setkat s masožravou rosnatkou okrouhlolistou, nádhernou orchidejí prstnatcem májovým, modrým krasavcem hořcem hořepníkem, zlatými květy upolínu evropského nebo pozoruhodnou vachtou trojlistou s třepenými květy, které připomínají krajku. I pro řadu živočichů je množství těchto míst velmi příhodné, zejména pro evropsky chráněné a rychle mizející modrásky bahenního a očkovaného nebo pro bekasinu otavní, zvláštního ptáka s dlouhým zobákem s pohyblivou špičkou.

V oblasti působíme aktivně od roku 2018, ale jednotlivé zásahy jsme zde prováděli už minimálně o 5 let dříve. Některé lokality jsme museli vyrvat ze spárů náletových dřevin, jiné ale naštěstí nikdy zarůst nestihly a vzácné druhy zde přežily téměř bez úhony.

 

ÚDOLÍ ŘÍČKY OLEŠENKY V ORLICKÝCH HORÁCH

Mokřadní louky v údolí Olešenky, která protéká severním okrajem Orlických hor, představují pokladnici vzácných druhů, které se dříve v naší krajině vyskytovaly zcela běžně. Jsou jimi třeba prstnatec májový, vachta trojlistá, vrba rozmarýnolistá, rosnatka okrouhlolistá nebo vzácná tolije bahenní. Oblast je také nejvýznamnější lokalitou modrásků bahenního a očkovaného v celé střední Evropě. 

Díky partě nadšenců, kteří do těchto opuštěných končin zamířili se svými kosami hned po Sametové revoluci, se povedlo zachránit druhy, které v širokém okolí již vyhynuly. Postupně tady vznikla tradice ručního kosení luk, která se rozvinula v každoroční dobrovolnický tábor, který postupně převzal pod svůj patronát ČSOP JARO Jaroměř a v posledních letech ho po organizační stránce zajišťuje ČSOP Arion. Na akci, která se koná pravidelně na přelomu července a srpna, jezdí kolem 70 dobrovolníků z celé republiky i ze zahraničí. Týden strávený v krásné přírodě, jenom s kosou, smysluplnou prací a skvělými lidmi, každému napumpuje do žil energii, ze které žije po celý následující rok.

Chci podpořit sbírku a prohlédnout si odměny